Simple Future verb: to be

Simple Future (  verb: to be)

θα είμαι                                                  Ι will be

θα είσαι                                                  you will be

θα είναι                                              he/ she / it will be

θα είμαστε                                            we will be

θα είστε                                                 you will be

θα είναι                                                 they will be

Adverbs we use with Simple Future

aύριο= tomorrow, σε λίγες μέρες= in a few days, τον επόμενο μήνα=next week, την επόμενη εβδομάδα=next week, το Σαββατοκύριακο= at weekend, του χρόνου=next year, τον επόμενο μήνα=next month, την επόμενη φορά=next time

Examples: Αύριο θα είμαι εκεί στις 2 η ώρα. Tomorrow, I will be there at 2 o’clock.

Tην επόμενη εβδομάδα, θα πάω στο σχολείο. Νext week, I will go to school.

You can also read: 7 Greek adjectives used in English every day- Modern Greek

Are you looking for Greek Lessons/ courses in Manchester or online with a professional teacher? Click here: Modern Greek Language courses to learn more about our Greek lessons. You can choose either face to face lessons – if you live in Manchester- or online courses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.