Role- play GCSE exams Topic: volunteering

Topic: Ambitions

Instructions to candidates

You are on holiday in Greece and want to become a volunteer at an organization which clears beaches. You speak to the organizer. The teacher will play the role of the organizer and will speak first.

You must address the organiser as εσείς.

You will talk to the teacher using the five prompts below.

  Where you see – ; – you must ask a question.

•  Where you see – ! – you must respond to something you have not prepared.

Task

Βρίσκεστε στην Ελλάδα για διακοπές και θέλετε να γίνετε εθελοντής σε μία οργάνωση που καθαρίζει τις παραλίες. Μιλάτε στην υπεύθυνη.

1.Εθελοντής – αιτία

2. Δουλειά με άλλους – γνώμη

3. !

4. ; Εθελοντές – ηλικία

5. ; Αρχή δουλειάς – πληροφορίες

Γιατί θέλετε να γίνετε εθελοντής;

Για μένα δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για να συμμετέχει κάποιος σε εθελοντικές ομάδες. Kaτά την γνώμη μου, ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής, κάτι το οποίο πηγάζει από τον άνθρωπο που επιθυμεί να προσφέρει αφιλοκερδώς στο συνάνθρωπο.

Τι γνώμη έχετε για την ομαδική εργασία;

Ο άνθρωπος προσκομίζει πολλά προσωπικά οφέλη από την ομαδική εργασία όπως ότι αξιοποιεί τις προσωπικές του δεξιότητες, συνεργάζεται αποτελεσματικά σε μία ομάδα,οργανώνει την δουλειά του, και πετυχαίνει τους στόχους του και έρχεται σε επαφή με νέους ανθρώπους και γνωρίζει νέες κουλτούρες και πολιτισμούς.

Ήσουν ποτέ εθελοντής/ εθελόντρια;

Ήμουν μέλος μιας εθελοντικής ομάδας που είχε ως αποστολή να βοηθήσει τα ορφανά παιδιά της Ταϋλάνδης. Ήταν αλήθεια μία αξέχαστη εμπειρία. Ο σκοπός ήταν καθαρά φιλανθρωπικός και κατάλαβα ότι ο εθελοντισμός είναι κάτι που γεμίζει τον άνθρωπο με αγάπη και σεβασμό για τον συνάνθρωπό του και το κοινωνικό σύνολο. 

Σε ποια ηλικία μπορεί κανείς να γίνει εθελοντής;

Μπορείτε να με πληροφορήσετε για την ακριβή ημερομηνία που μπορώ να αρχίσω;

You can also read: Reading for GCSE exams- higher tier. Topic:internet

Are you looking for Greek Lessons in Manchester or online with a professional teacher? Click here: Modern Greek Language courses to learn more about our Greek lessons. You can choose either face to face lessons – if you live in Manchester- or online courses

22 Comments. Leave new

 • SightCare supports overall eye health, enhances vision, and protects against oxidative stress. Take control of your eye health and enjoy the benefits of clear and vibrant eyesight with Sight Care. https://sightcarebuynow.us/

 • It’s not often that we come across content that really resonates with us, but this one is a standout. From the writing to the visuals, everything is simply wonderful.

 • Your blog is a place I come to when I need a boost of positivity It’s like a warm hug from a friend Thank you for being that friend

 • Keep up the amazing work!

 • Your posts are so thought-provoking and often leave me pondering long after I have finished reading Keep challenging your readers to think outside the box

 • I’m often to blogging and i really appreciate your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your web site and maintain checking for brand spanking new information.

 • What makes Sumatra Slim Belly Tonic even more unique is its inspiration from the beautiful Indonesian island of Sumatra. This supplement incorporates ingredients that are indigenous to this stunning island, including the exotic blue spirulina. How amazing is that? By harnessing the power of these rare and natural ingredients, Sumatra Slim Belly Tonic provides you with a weight loss solution that is both effective and enchanting.

 • I am absolutely thrilled to introduce you to the incredible Sumatra Slim Belly Tonic! This powdered weight loss formula is like no other, featuring a powerful blend of eight natural ingredients that are scientifically linked to fat burning, weight management, and overall weight loss. Just imagine the possibilities! With Sumatra Slim Belly Tonic, you have the opportunity to finally achieve your weight loss goals and transform your body into the best version of yourself.

 • Prostadine contains some of the most powerful anti-inflammatory herbal extracts known to clear out this inflammation. These herbs also protect your prostate from future toxic accumulation to prevent inflammation from causing painful urination, ejaculation issues, and frequent urination.

 • Your blog is a haven of positivity and encouragement It’s a reminder to always look on the bright side and choose happiness

 • I have been struggling with this issue for a while and your post has provided me with much-needed guidance and clarity Thank you so much

 • Glucotrust is a revolutionary nutritional supplement that is designed to support healthy blood sugar levels in the body. It is made from a blend of essential nutrients and powerful antioxidants that work together to promote optimal health and wellness.

 • Sugar Defender introduces a meticulously curated ensemble of eight key ingredients, each strategically selected to champion healthy blood sugar levels and facilitate weight loss. These ingredients collaborate to enhance the supplement’s effectiveness through diverse mechanisms, including energy elevation, fat burning, and metabolism stimulation, all while providing direct support for maintaining healthy blood glucose levels. Here is an insightful overview of each ingredient along with its purported functionality according to the manufacturer:

 • Your blog always leaves me feeling uplifted and inspired Thank you for consistently delivering high-quality content

 • We just wanted to take a moment to acknowledge all the hard work and effort you’ve been putting in lately. Keep up the amazing job, you’re doing great!

 • Alpilean is an Industry-Leading Weight Loss Support Supplement taking the market by storm. 100% Natural Ingredients are used in the making of the Supplement.

 • Red Boost is a supplement that is meant to improve overall health and well-being, especially in men who may be showing signs of low testosterone. It’s a new product, but it’s already getting a lot of attention because it helps men with common problems that come up as they age.

 • Fluxactive is a comprehensive dietary supplement made up of herbal extracts. This supplement is high in nutrients, which can properly nourish your body and significantly improve prostate health. Some of these ingredients have even been shown to lower the risk of prostate cancer.

 • I appreciate how well-researched and detailed your posts are It’s evident that you put a lot of time and effort into providing valuable information to your readers

 • Sugar Defender orchestrates a reduction in blood sugar levels through multifaceted pathways. Its initial impact revolves around enhancing insulin sensitivity, optimizing the body’s efficient use of insulin, ultimately leading to a decrease in blood sugar levels. This proactive strategy works to prevent the storage of glucose as fat, mitigating the risk of developing type 2 diabetes.

 • Sugar Defender stands as a beacon of natural, side-effect-free blood sugar support. Crafted from a blend of pure, plant-based ingredients, this formula not only helps regulate blood sugar levels but also empowers you on your journey to weight loss, increased vitality, and overall life improvement.

 • MetaNail is a topical solution that combines 20 organic and essential nutrients to repair, rejuvenate, and enhance nail health. It effectively combats fungal infections and addresses issues like brittle or cracked nails. This serum is simple to apply and provides a safer alternative to many oral and topical nail products.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.