Plato’s Apology of Socrates & English Translation [17a-25a]

Η Απολογία είναι το μόνον εκ των έργων του Πλάτωνα, το οποίον δεν φέρει μορφήν διαλόγου, αλλ’ είναι λόγος δικανικός, ο οποίος γράφτηκε για μία ορισμένη περίπτωση, την  απολογία του Σωκράτη στο δικαστήριο. Η αρχαιότητα παραδέχεται αυτήν  την Απολογία ως γνήσιο του Πλάτωνος έργο.

Πλάτωνος Ἀπολογία Σωκράτους

(ed. John Burnet, 1903)

[17a] ὅτι μὲν ὑμεῖς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πεπόνθατε ὑπὸ τῶν ἐμῶν κατηγόρων, οὐκ οἶδα· ἐγὼ δ᾽ οὖν καὶ αὐτὸς ὑπ᾽ αὐτῶν ὀλίγου ἐμαυτοῦ ἐπελαθόμην, οὕτω πιθανῶς ἔλεγον. καίτοι ἀληθές γε ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδὲν εἰρήκασιν. μάλιστα δὲ αὐτῶν ἓν ἐθαύμασα τῶν πολλῶν ὧν ἐψεύσαντο, τοῦτο ἐν ᾧ ἔλεγον ὡς χρῆν ὑμᾶς εὐλαβεῖσθαι μὴ ὑπ᾽ ἐμοῦ ἐξαπατηθῆτε [17b] ὡς δεινοῦ ὄντος λέγειν. τὸ γὰρ μὴ αἰσχυνθῆναι ὅτι αὐτίκα ὑπ᾽ ἐμοῦ ἐξελεγχθήσονται ἔργῳ, ἐπειδὰν μηδ᾽ ὁπωστιοῦν φαίνωμαι δεινὸς λέγειν, τοῦτό μοι ἔδοξεν αὐτῶν ἀναισχυντότατον εἶναι, εἰ μὴ ἄρα δεινὸν καλοῦσιν οὗτοι λέγειν τὸν τἀληθῆ λέγοντα· εἰ μὲν γὰρ τοῦτο λέγουσιν, ὁμολογοίην ἂν ἔγωγε οὐ κατὰ τούτους εἶναι ῥήτωρ. οὗτοι μὲν οὖν, ὥσπερ ἐγὼ λέγω, ἤ τι ἢ οὐδὲν ἀληθὲς εἰρήκασιν, ὑμεῖς δέ μου ἀκούσεσθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν–οὐ μέντοι μὰ Δία, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κεκαλλιεπημένους γε λόγους, ὥσπερ οἱ τούτων, [17c] ῥήμασί τε καὶ ὀνόμασιν οὐδὲ κεκοσμημένους, ἀλλ᾽ ἀκούσεσθε εἰκῇ λεγόμενα τοῖς ἐπιτυχοῦσιν ὀνόμασιν–πιστεύω γὰρ δίκαια εἶναι ἃ λέγω–καὶ μηδεὶς ὑμῶν προσδοκησάτω ἄλλως· οὐδὲ γὰρ ἂν δήπου πρέποι, ὦ ἄνδρες, τῇδε τῇ ἡλικίᾳ ὥσπερ μειρακίῳ πλάττοντι λόγους εἰς ὑμᾶς εἰσιέναι. καὶ μέντοι καὶ πάνυ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῦτο ὑμῶν δέομαι καὶ παρίεμαι· ἐὰν διὰ τῶν αὐτῶν λόγων ἀκούητέ μου ἀπολογουμένου δι᾽ ὧνπερ εἴωθα λέγειν καὶ ἐν ἀγορᾷ ἐπὶ τῶν τραπεζῶν, ἵνα ὑμῶν πολλοὶ ἀκηκόασι, καὶ ἄλλοθι, μήτε [17d] θαυμάζειν μήτε θορυβεῖν τούτου ἕνεκα. ἔχει γὰρ οὑτωσί. νῦν ἐγὼ πρῶτον ἐπὶ δικαστήριον ἀναβέβηκα, ἔτη γεγονὼς ἑβδομήκοντα· ἀτεχνῶς οὖν ξένως ἔχω τῆς ἐνθάδε λέξεως. ὥσπερ οὖν ἄν, εἰ τῷ ὄντι ξένος ἐτύγχανον ὤν, συνεγιγνώσκετε δήπου ἄν μοι εἰ ἐν ἐκείνῃ τῇ φωνῇ τε καὶ τῷ τρόπῳ [18a] ἔλεγον ἐν οἷσπερ ἐτεθράμμην, καὶ δὴ καὶ νῦν τοῦτο ὑμῶν δέομαι δίκαιον, ὥς γέ μοι δοκῶ, τὸν μὲν τρόπον τῆς λέξεως ἐᾶν–ἴσως μὲν γὰρ χείρων, ἴσως δὲ βελτίων ἂν εἴη–αὐτὸ δὲ τοῦτο σκοπεῖν καὶ τούτῳ τὸν νοῦν προσέχειν, εἰ δίκαια λέγω ἢ μή· δικαστοῦ μὲν γὰρ αὕτη ἀρετή, ῥήτορος δὲ τἀληθῆ λέγειν. πρῶτον μὲν οὖν δίκαιός εἰμι ἀπολογήσασθαι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πρὸς τὰ πρῶτά μου ψευδῆ κατηγορημένα καὶ τοὺς πρώτους κατηγόρους, ἔπειτα δὲ πρὸς τὰ ὕστερον καὶ τοὺς [18b] ὑστέρους. ἐμοῦ γὰρ πολλοὶ κατήγοροι γεγόνασι πρὸς ὑμᾶς καὶ πάλαι πολλὰ ἤδη ἔτη καὶ οὐδὲν ἀληθὲς λέγοντες, οὓς ἐγὼ μᾶλλον φοβοῦμαι ἢ τοὺς ἀμφὶ Ἄνυτον, καίπερ ὄντας καὶ τούτους δεινούς· ἀλλ᾽ ἐκεῖνοι δεινότεροι, ὦ ἄνδρες, οἳ ὑμῶν τοὺς πολλοὺς ἐκ παίδων παραλαμβάνοντες ἔπειθόν τε καὶ κατηγόρουν ἐμοῦ μᾶλλον οὐδὲν ἀληθές, ὡς ἔστιν τις ΢ωκράτης σοφὸς ἀνήρ, τά τε μετέωρα φροντιστὴς καὶ τὰ ὑπὸ γῆς πάντα ἀνεζητηκὼς καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω [18c] ποιῶν. οὗτοι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, <οἱ> ταύτην τὴν φήμην κατασκεδάσαντες, οἱ δεινοί εἰσίν μου κατήγοροι· οἱ γὰρ ἀκούοντες ἡγοῦνται τοὺς ταῦτα ζητοῦντας οὐδὲ θεοὺς νομίζειν. ἔπειτά εἰσιν οὗτοι οἱ κατήγοροι πολλοὶ καὶ πολὺν χρόνον ἤδη κατηγορηκότες, ἔτι δὲ καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ἡλικίᾳ λέγοντες πρὸς ὑμᾶς ἐν ᾗ ἂν μάλιστα ἐπιστεύσατε, παῖδες ὄντες ἔνιοι ὑμῶν καὶ μειράκια, ἀτεχνῶς ἐρήμην κατηγοροῦντες ἀπολογουμένου οὐδενός. ὃ δὲ πάντων ἀλογώτατον, ὅτι οὐδὲ τὰ [18d] ὀνόματα οἷόν τε αὐτῶν εἰδέναι καὶ εἰπεῖν, πλὴν εἴ τις κωμῳδοποιὸς τυγχάνει ὤν. ὅσοι δὲ φθόνῳ καὶ διαβολῆ χρώμενοι ὑμᾶς ἀνέπειθον–οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ πεπεισμένοι ἄλλους πείθοντες–οὗτοι πάντες ἀπορώτατοί εἰσιν· οὐδὲ γὰρ ἀναβιβάσασθαι οἷόν τ᾽ ἐστὶν αὐτῶν ἐνταυθοῖ οὐδ᾽ ἐλέγξαι οὐδένα, ἀλλ᾽ ἀνάγκη ἀτεχνῶς ὥσπερ σκιαμαχεῖν ἀπολογούμενόν τε καὶ ἐλέγχειν μηδενὸς ἀποκρινομένου. ἀξιώσατε οὖν καὶ ὑμεῖς, ὥσπερ ἐγὼ λέγω, διττούς μου τοὺς κατηγόρους γεγονέναι, ἑτέρους μὲν τοὺς ἄρτι κατηγορήσαντας, ἑτέρους δὲ [18e] τοὺς πάλαι οὓς ἐγὼ λέγω, καὶ οἰήθητε δεῖν πρὸς ἐκείνους πρῶτόν με ἀπολογήσασθαι· καὶ γὰρ ὑμεῖς ἐκείνων πρότερον ἠκούσατε κατηγορούντων καὶ πολὺ μᾶλλον ἢ τῶνδε τῶν ὕστερον. εἶεν· ἀπολογητέον δή, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ ἐπιχειρητέον [19a] ὑμῶν ἐξελέσθαι τὴν διαβολὴν ἣν ὑμεῖς ἐν πολλῶ χρόνῳ ἔσχετε ταύτην ἐν οὕτως ὀλίγῳ χρόνῳ. βουλοίμην μὲν οὖν ἂν τοῦτο οὕτως γενέσθαι, εἴ τι ἄμεινον καὶ ὑμῶν καὶ ἐμοί, καὶ πλέον τί με ποιῆσαι ἀπολογούμενον· οἶμαι δὲ αὐτὸ χαλεπὸν εἶναι, καὶ οὐ πάνυ με λανθάνει οἷόν ἐστιν. ὅμως τοῦτο μὲν ἴτω ὅπῃ τῶ θεῶ φίλον, τῶ δὲ νόμῳ πειστέον καὶ ἀπολογητέον.

ἀναλάβωμεν οὖν ἐξ ἀρχῆς τίς ἡ κατηγορία ἐστὶν ἐξ ἧς [19b] ἡ ἐμὴ διαβολὴ γέγονεν, ᾗ δὴ καὶ πιστεύων Μέλητός με ἐγράψατο τὴν γραφὴν ταύτην. εἶεν· τί δὴ λέγοντες διέβαλλον οἱ διαβάλλοντες; ὥσπερ οὖν κατηγόρων τὴν ἀντωμοσίαν δεῖ ἀναγνῶναι αὐτῶν· “Σωκράτης ἀδικεῖ   καὶ περιεργάζεται ζητῶν τά τε ὑπὸ γῆς καὶ οὐράνια καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω [19c] ποιῶν καὶ ἄλλους ταὐτὰ ταῦτα διδάσκων”. τοιαύτη τίς ἐστιν· ταῦτα γὰρ ἑωρᾶτε καὶ αὐτοὶ ἐν τῆ Ἀριστοφάνους κωμῳδίᾳ, Σωκράτη τινὰ ἐκεῖ περιφερόμενον, φάσκοντά τε ἀεροβατεῖν καὶ ἄλλην πολλὴν φλυαρίαν φλυαροῦντα, ὧν ἐγὼ οὐδὲν οὔτε μέγα οὔτε μικρὸν πέρι ἐπαΐω. καὶ οὐχ ὡς ἀτιμάζων λέγω τὴν τοιαύτην ἐπιστήμην, εἴ τις περὶ τῶν τοιούτων σοφός ἐστιν–μή πως ἐγὼ ὑπὸ Μελήτου τοσαύτας δίκας φεύγοιμι– ἀλλὰ γὰρ ἐμοὶ τούτων, ὦ ἄνδρες Ἀθηνα῔οι, οὐδὲν μέτεστιν. [19d] μάρτυρας δὲ αὖ ὑμῶν τοὺς πολλοὺς παρέχομαι, καὶ ἀξιῶ ὑμᾶς ἀλλήλους διδάσκειν τε καὶ φράζειν, ὅσοι ἐμοῦ πώποτε ἀκηκόατε διαλεγομένου–πολλοὶ δὲ ὑμῶν οἱ τοιοῦτοί εἰσιν– φράζετε οὖν ἀλλήλοις εἰ πώποτε ἢ μικρὸν ἢ μέγα ἤκουσέ τις ὑμῶν ἐμοῦ περὶ τῶν τοιούτων διαλεγομένου, καὶ ἐκ τούτου γνώσεσθε ὅτι τοιαῦτ᾽ ἐστὶ καὶ τἆλλα περὶ ἐμοῦ ἃ οἱ πολλοὶ λέγουσιν. ἀλλὰ γὰρ οὔτε τούτων οὐδέν ἐστιν, οὐδέ γ᾽ εἴ τινος ἀκηκόατε ὡς ἐγὼ παιδεύειν ἐπιχειρῶ ἀνθρώπους καὶ χρήματα [19e] πράττομαι, οὐδὲ τοῦτο ἀληθές. ἐπεὶ καὶ τοῦτό γέ μοι δοκε῔ καλὸν εἶναι, εἴ τις οἷός τ᾽ εἴη παιδεύειν ἀνθρώπους ὥσπερ Γοργίας τε ὁ Λεοντῖνος καὶ Πρόδικος ὁ Κεῖος καὶ Ἱππίας ὁ Ἠλεῖος. τούτων γὰρ ἕκαστος, ὦ ἄνδρες, οἷός τ᾽ ἐστὶν ἰὼν εἰς ἑκάστην τῶν πόλεων τοὺς νέους–οἷς ἔξεστι τῶν ἑαυτῶν πολιτῶν προῖκα συνεῖναι ᾧ ἂν βούλωνται– τούτους πείθουσι [20a] τὰς ἐκείνων συνουσίας ἀπολιπόντας σφίσιν συνεῖναι χρήματα διδόντας καὶ χάριν προσειδέναι. ἐπεὶ καὶ ἄλλος ἀνήρ ἐστι Πάριος ἐνθάδε σοφὸς ὃν ἐγὼ ᾐσθόμην ἐπιδημοῦντα·

ἔτυχον γὰρ προσελθὼν ἀνδρὶ ὃς τετέλεκε χρήματα σοφισταῖς πλείω ἢ σύμπαντες οἱ ἄλλοι, Καλλίᾳ τῶ Ἱππονίκου· τοῦτον οὖν ἀνηρόμην- -ἐστὸν γὰρ αὐτῶ δύο ὑεῖ– “ὦ Καλλία”, ἦν δ᾽ ἐγώ, “εἰ μέν σου τὼ ὑεῖ πώλω ἢ μόσχω ἐγενέσθην, εἴχομεν ἂν αὐτοῖν ἐπιστάτην λαβεῖν καὶ μισθώσασθαι ὃς [20b] ἔμελλεν αὐτὼ καλώ τε κἀγαθὼ ποιήσειν τὴν προσήκουσαν ἀρετήν, ἦν δ᾽ ἂν οὗτος ἢ τῶν ἱππικῶν τις ἢ τῶν γεωργικῶν· νῦν δ᾽ ἐπειδὴ ἀνθρώπω ἐστόν, τίνα αὐτοῖν ἐν νῶ ἔχεις ἐπιστάτην λαβεῖν; τίς τῆς τοιαύτης ἀρετῆς, τῆς ἀνθρωπίνης τε καὶ πολιτικῆς, ἐπιστήμων ἐστίν; οἶμαι γάρ σε ἐσκέφθαι διὰ τὴν τῶν ὑέων κτῆσιν. ἔστιν τις”, ἔφην ἐγώ, “ἢ οὔ;” “πάνυ γε”, ἦ δ᾽ ὅς. “τίς”, ἦν δ᾽ ἐγώ, “καὶ ποδαπός, καὶ πόσου διδάσκει;” “Εὔηνος”, ἔφη, “ὦ Σώκρατες, Πάριος, πέντε μνῶν”. καὶ ἐγὼ τὸν Εὔηνον ἐμακάρισα εἰ ὡς ἀληθῶς [20c] ἔχοι ταύτην τὴν τέχνην καὶ οὕτως ἐμμελῶς διδάσκει. ἐγὼ γοῦν καὶ αὐτὸς ἐκαλλυνόμην τε καὶ ἡβρυνόμην ἂν εἰ ἠπιστάμην ταῦτα· ἀλλ᾽ οὐ γὰρ ἐπίσταμαι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι. ὑπολάβοι ἂν οὖν τις ὑμῶν ἴσως· “ἀλλ᾽, ὦ Σώκρατες, τὸ σὸν τί ἐστι πρᾶγμα; πόθεν αἱ διαβολαί σοι αὗται γεγόνασιν; οὐ γὰρ δήπου σοῦ γε οὐδὲν τῶν ἄλλων περιττότερον πραγματευομένου ἔπειτα τοσαύτη φήμη τε καὶ λόγος γέγονεν, εἰ μή τι ἔπραττες ἀλλο ον ἢ οἱ πολλοί. λέγε οὖν ἡμῖν τί [20d] ἐστιν, ἵνα μὴ ἡμεῖς περὶ σοῦ αὐτοσχεδιάζωμεν”. ταυτί μοι δοκεῖ δίκαια λέγειν ὁ λέγων, κἀγὼ ὑμῖν πειράσομαι ἀποδεῖξαι τί ποτ᾽ ἐστὶν τοῦτο ὃ ἐμοὶ πεποίηκεν τό τε ὄνομα καὶ τὴν διαβολήν. ἀκούετε δή. καὶ ἴσως μὲν δόξω τισὶν ὑμῶν παίζειν· εὖ μέντοι ἴστε, πᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήθειαν ἐρῶ. ἐγὼ γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, δι᾽ οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ διὰ σοφίαν τινὰ τοῦτο τὸ ὄνομα ἔσχηκα. ποίαν δὴ σοφίαν ταύτην; ἥπερ ἐστὶν ἴσως ἀνθρωπίνη σοφία· τῶ ὄντι γὰρ κινδυνεύω ταύτην εἶναι σοφός. οὗτοι δὲ τάχ᾽ ἄν, οὓς ἄρτι [20e] ἔλεγον, μείζω τινὰ ἢ κατ᾽ ἄνθρωπον σοφίαν σοφοὶ εἶεν, ἢ οὐκ ἔχω τί λέγω· οὐ γὰρ δὴ ἔγωγε αὐτὴν ἐπίσταμαι, ἀλλ᾽ ὅστις φησὶ ψεύδεταί τε καὶ ἐπὶ διαβολῆ τῆ ἐμῆ λέγει. καί μοι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μὴ θορυβήσητε, μηδ᾽ ἐὰν δόξω τι ὑμῖν μέγα λέγειν· οὐ γὰρ ἐμὸν ἐρῶ τὸν λόγον ὃν ἂν λέγω, ἀλλ᾽ εἰς ἀξιόχρεων ὑμῖν τὸν λέγοντα ἀνοίσω. τῆς γὰρ ἐμῆς, εἰ δή τίς ἐστιν σοφία καὶ οἵα, μάρτυρα ὑμῖν παρέξομαι τὸν θεὸν τὸν ἐν Δελφοῖς.

Χαιρεφῶντα γὰρ ἴστε που. οὗτος [21a] ἐμός τε ἑταῖρος ἦν ἐκ νέου καὶ ὑμῶν τῶ πλήθει ἑταῖρός τε καὶ συνέφυγε τὴν φυγὴν ταύτην καὶ μεθ᾽ ὑμῶν κατῆλθε. καὶ ἴστε δὴ οἷος ἦν Χαιρεφῶν, ὡς σφοδρὸς ἐφ᾽ ὅτι ὁρμήσειεν. καὶ δή ποτε καὶ εἰς Δελφοὺς ἐλθὼν ἐτόλμησε τοῦτο μαντεύσασθαι–καί, ὅπερ λέγω, μὴ θορυβεῖτε, ὦ ἄνδρες–ἤρετο γὰρ δὴ εἴ τις ἐμοῦ εἴη σοφώτερος. ἀνεῖλεν οὖν ἡ Πυθία μηδένα σοφώτερον εἶναι. καὶ τούτων πέρι ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν αὐτοῦ οὑτοσὶ μαρτυρήσει, ἐπειδὴ ἐκεῖνος τετελεύτηκεν. [21b] σκέψασθε δὴ ὧν ἕνεκα ταῦτα λέγω· μέλλω γὰρ ὑμῖς διδάξειν ὅθεν μοι ἡ διαβολὴ γέγονεν. ταῦτα γὰρ ἐγὼ ἀκούσας ἐνεθυμούμην οὑτωσί· “τί ποτε λέγει ὁ θεός, καὶ τί ποτε αἰνίττεται; ἐγὼ γὰρ δὴ οὔτε μέγα οὔτε σμικρὸν σύνοιδα ἐμαυτῶ σοφὸς ὤν· τί οὖν ποτε λέγει φάσκων ἐμὲ σοφώτατον εἶναι; οὐ γὰρ δήπου ψεύδεταί γε· οὐ γὰρ θέμις αὐτῶ”. καὶ πολὺν μὲν χρόνον ἠπόρουν τί ποτε λέγει· ἔπειτα μόγις πάνυ ἐπὶ ζήτησιν αὐτοῦ τοιαύτην τινὰ ἐτραπόμην. ἦλθον ἐπί τινα τῶν δοκούντων σοφῶν εἶναι, ὡς [21c] ἐνταῦθα εἴπερ που ἐλέγξων τὸ μαντεῖον καὶ ἀποφανῶν τῶ χρησμῶ ὅτι “οὑτοσὶ ἐμοῦ σοφώτερός ἐστι, σὺ δ᾽ ἐμὲ ἔφησθα”. διασκοπῶν οὖν τοῦτον–ὀνόματι γὰρ οὐδὲν δέομαι λέγειν, ἦν δέ τις τῶν πολιτικῶν πρὸς ὃν ἐγὼ σκοπῶν τοιοῦτόν τι ἔπαθον, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ διαλεγόμενος αὐτῶ– ἔδοξέ μοι οὗτος ὁ ἀνὴρ δοκεῖν μὲν εἶναι σοφὸς ἄλλοις τε πολλοῖς ἀνθρώποις καὶ μάλιστα ἑαυτῶ, εἶναι δ᾽ οὔ· κἄπειτα ἐπειρώμην αὐτῶ δεικνύναι ὅτι οἴοιτο μὲν εἶναι σοφός, εἴη δ᾽ οὔ. [21d] ἐντεῦθεν οὖν τούτῳ τε ἀπηχθόμην καὶ πολλοῖς τῶν παρόντων· πρὸς ἐμαυτὸν δ᾽ οὖν ἀπιὼν ἐλογιζόμην ὅτι τούτου μὲν τοῦ ἀνθρώπου ἐγὼ σοφώτερός εἰμι· κινδυνεύει μὲν γὰρ ἡμ῵ν οὐδέτερος οὐδὲν καλὸν κἀγαθὸν εἰδέναι, ἀλλ᾽ οὗτος μὲν οἴεταί τι εἰδέναι οὐκ εἰδώς, ἐγὼ δέ, ὥσπερ οὖν οὐκ οἶδα, οὐδὲ οἴομαι· ἔοικα γοῦν τούτου γε σμικρῶ τινι αὐτῶ τούτῳ σοφώτερος εἶναι, ὅτι ἃ μὴ οἶδα οὐδὲ οἴομαι εἰδέναι. ἐντεῦθεν ἐπ᾽ ἄλλον ᾖα τῶν ἐκείνου δοκούντων σοφωτέρων εἶναι καί [21e] μοι ταὐτὰ ταῦτα ἔδοξε, καὶ ἐνταῦθα κἀκείνῳ καὶ ἄλλοις πολλοῖς ἀπηχθόμην. μετὰ ταῦτ᾽ οὖν ἤδη ἐφεξῆς ᾖα, αἰσθανόμενος μὲν [κθεοῦ περὶ πλείστου ποιεῖσθαι–ἰτέον οὖν, σκοποῦντι τὸν χρησμὸν τί λέγει, ἐπὶ ἅπαντας τούς τι [22a] δοκοῦντας εἰδέναι. καὶ νὴ τὸν κύνα, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι– δεῖ γὰρ πρὸς ὑμᾶς τἀληθῆ λέγειν–ἦ μὴν ἐγὼ ἔπαθόν τι τοιοῦτον· οἱ μὲν μάλιστα εὐδοκιμοῦντες ἔδοξάν μοι ὀλίγου δεῖν τοῦ πλείστου ἐνδεεῖς εἶναι ζητοῦντι κατὰ τὸν θεόν, ἄλλοι δὲ δοκοῦντες φαυλότεροι ἐπιεικέστεροι εἶναι ἄνδρες πρὸς τὸ φρονίμως ἔχειν. δεῖ δὴ ὑμῖν τὴν ἐμὴν πλάνην ἐπιδεῖξαι ὥσπερ πόνους τινὰς πονοῦντος ἵνα μοι καὶ ἀνέλεγκτος ἡ μαντεία γένοιτο. μετὰ γὰρ τοὺς πολιτικοὺς ᾖα ἐπὶ τοὺς ποιητὰς τούς τε τῶν τραγῳδιῶν καὶ τοὺς τῶν [22b] διθυράμβων καὶ τοὺς ἄλλους, ὡς ἐνταῦθα ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ καταληψόμενος ἐμαυτὸν ἀμαθέστερον ἐκείνων ὄντα. ἀναλαμβάνων οὖν αὐτῶν τὰ ποιήματα ἅ μοι ἐδόκει μάλιστα πεπραγματεῦσθαι αὐτοῖς, διηρώτων ἂν αὐτοὺς τί λέγοιεν, ἵν᾽ ἅμα τι καὶ μανθάνοιμι παρ᾽ αὐτῶν. αἰσχύνομαι οὖν ὑμ῔ν εἰπε῔ν, ὦ ἄνδρες, τἀληθῆ· ὅμως δὲ ῥητέον. ὡς ἔπος γὰρ εἰπεῖν ὀλίγου αὐτῶν ἅπαντες οἱ παρόντες ἂν βέλτιον ἔλεγον περὶ ὧν αὐτοὶ ἐπεποιήκεσαν. ἔγνων οὖν αὖ καὶ περὶ τῶν ποιητῶν ἐν ὀλίγῳ τοῦτο, ὅτι οὐ σοφίᾳ ποιοῖεν [22c] ἃ ποιοῖεν, ἀλλὰ φύσει τινὶ καὶ ἐνθουσιάζοντες ὥσπερ οἱ θεομάντεις καὶ οἱ χρησμῳδοί· καὶ γὰρ οὗτοι λέγουσι μὲν πολλὰ καὶ καλά, ἴσασιν δὲ οὐδὲν ὧν λέγουσι. τοιοῦτόν τί μοι ἐφάνησαν πάθος καὶ οἱ ποιηταὶ πεπονθότες, καὶ ἅμα ᾐσθόμην αὐτῶν διὰ τὴν ποίησιν οἰομένων καὶ τἆλλα σοφωτάτων εἶναι ἀνθρώπων ἃ οὐκ ἦσαν. ἀπῆα οὖν καὶ ἐντεῦθεν τῶ αὐτῶ οἰόμενος περιγεγονέναι ᾧπερ καὶ τῶν πολιτικῶν.
τελευτῶν οὖν ἐπὶ τοὺς χειροτέχνας ᾖα· ἐμαυτῶ γὰρ [22d] συνῄδη οὐδὲν ἐπισταμένῳ ὡς ἔπος εἰπεῖν, τούτους δέ γ᾽ ᾔδη ὅτι εὑρήσοιμι πολλὰ καὶ καλὰ ἐπισταμένους. καὶ τούτου μὲν οὐκ ἐψεύσθην, ἀλλ᾽ ἠπίσταντο ἃ ἐγὼ οὐκ ἠπιστάμην καί μου ταύτῃ σοφώτεροι ἦσαν. ἀλλ᾽, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ταὐτόν μοι ἔδοξαν ἔχειν ἁμάρτημα ὅπερ καὶ οἱ ποιηταὶ καὶ οἱ ἀγαθοὶ δημιουργοί–διὰ τὸ τὴν τέχνην καλῶς ἐξεργάζεσθαι ἕκαστος ἠξίου καὶ τἆλλα τὰ μέγιστα σοφώτατος εἶναι- -καὶ αὐτῶν αὕτη ἡ πλημμέλεια ἐκείνην τὴν σοφίαν [22e] ἀποκρύπτειν· ὥστε με ἐμαυτὸν ἀνερωτᾶν ὑπὲρ τοῦ χρησμοῦ πότερα δεξαίμην ἂν οὕτως ὥσπερ ἔχω ἔχειν, μήτε τι σοφὸς ὢν τὴν ἐκείνων σοφίαν μήτε ἀμαθὴς τὴν ἀμαθίαν, ἢ ἀμφότερα ἃ ἐκεῖνοι ἔχουσιν ἔχειν. ἀπεκρινάμην οὖν ἐμαυτῶ καὶ τῶ χρησμῶ ὅτι μοι λυσιτελοῖ ὥσπερ ἔχω ἔχειν.
ἐκ ταυτησὶ δὴ τῆς ἐξετάσεως, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, [23a] πολλαὶ μὲν ἀπέχθειαί μοι γεγόνασι καὶ οἷαι χαλεπώταται καὶ βαρύταται, ὥστε πολλὰς διαβολὰς ἀπ᾽ αὐτῶν γεγονέναι, ὄνομα δὲ τοῦτο λέγεσθαι, σοφὸς εἶναι· οἴονται γάρ με ἑκάστοτε οἱ παρόντες ταῦτα αὐτὸν εἶναι σοφὸν ἃ ἂν ἄλλον ἐξελέγξω. τὸ δὲ κινδυνεύει, ὦ ἄνδρες, τῶ ὄντι ὁ θεὸς σοφὸς εἶναι, καὶ ἐν τῶ χρησμῶ τούτῳ τοῦτο λέγειν, ὅτι ἡ ἀνθρωπίνη σοφία ὀλίγου τινὸς ἀξία ἐστὶν καὶ οὐδενός. καὶ φαίνεται τοῦτον λέγειν τὸν ΢ωκράτη, προσκεχρῆσθαι δὲ [23b] τῶ ἐμῶ ὀνόματι, ἐμὲ παράδειγμα ποιούμενος, ὥσπερ ἂν <εἰ> εἴποι ὅτι “οὗτος ὑμῶν, ὦ ἄνθρωποι, σοφώτατός ἐστιν, ὅστις ὥσπερ Σωκράτης ἔγνωκεν ὅτι οὐδενὸς ἄξιός ἐστι τῆ ἀληθείᾳ πρὸς σοφίαν”. ταῦτ᾽ οὖν ἐγὼ μὲν ἔτι καὶ νῦν περιιὼν ζητῶ καὶ ἐρευνῶ κατὰ τὸν θεὸν καὶ τῶν ἀστῶν καὶ ξένων ἄν τινα οἴωμαι σοφὸν εἶναι· καὶ ἐπειδάν μοι μὴ δοκῆ, τῶ θεῶ βοηθῶν ἐνδείκνυμαι ὅτι οὐκ ἔστι σοφός. καὶ ὑπὸ ταύτης τῆς ἀσχολίας οὔτε τι τῶν τῆς πόλεως πρᾶξαί μοι σχολὴ γέγονεν ἄξιον λόγου οὔτε τῶν οἰκείων, ἀλλ᾽ ἐν [23c] πενίᾳ μυρίᾳ εἰμὶ διὰ τὴν τοῦ θεοῦ λατρείαν. πρὸς δὲ τούτοις οἱ νέοι μοι ἐπακολουθοῦντες–οἷς μάλιστα σχολή ἐστιν, οἱ τῶν πλουσιωτάτων–αὐτόματοι, χαίρουσιν ἀκούοντες ἐξεταζομένων τῶν ἀνθρώπων, καὶ αὐτοὶ πολλάκις ἐμὲ μιμοῦνται, εἶτα ἐπιχειροῦσιν ἄλλους ἐξετάζειν· κἄπειτα οἶμαι εὑρίσκουσι πολλὴν ἀφθονίαν οἰομένων μὲν εἰδέναι τι ἀνθρώπων, εἰδότων δὲ ὀλίγα ἢ οὐδέν. ἐντεῦθεν οὖν οἱ ὑπ᾽ αὐτῶν ἐξεταζόμενοι ἐμοὶ ὀργίζονται, οὐχ αὑτοῖς, [23d] καὶ λέγουσιν ὡς Σωκράτης τίς ἐστι μιαρώτατος καὶ διαφθείρει τοὺς νέους· καὶ ἐπειδάν τις αὐτοὺς ἐρωτᾶ ὅτι ποιῶν καὶ ὅτι διδάσκων, ἔχουσι μὲν οὐδὲν εἰπεῖν ἀλλ᾽ ἀγνοοῦσιν, ἵνα δὲ μὴ δοκῶσιν ἀπορεῖν, τὰ κατὰ πάντων τῶν φιλοσοφούντων πρόχειρα ταῦτα λέγουσιν, ὅτι “τὰ μετέωρα καὶ τὰ ὑπὸ γῆς” καὶ “θεοὺς μὴ νομίζειν” καὶ “τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιεῖν”. τὰ γὰρ ἀληθῆ οἴομαι οὐκ ἂν ἐθέλοιεν λέγειν, ὅτι κατάδηλοι γίγνονται προσποιούμενοι μὲν εἰδέναι, εἰδότες δὲ οὐδέν. ἅτε οὖν οἶμαι φιλότιμοι [23e] ὄντες καὶ σφοδροὶ καὶ πολλοί, καὶ συντεταμένως καὶ πιθανῶς λέγοντες περὶ ἐμοῦ, ἐμπεπλήκασιν ὑμῶν τὰ ὦτα καὶ πάλαι καὶ σφοδρῶς διαβάλλοντες. ἐκ τούτων καὶ Μέλητός μοι ἐπέθετο καὶ Ἄνυτος καὶ Λύκων, Μέλητος μὲν ὑπὲρ τῶν ποιητῶν ἀχθόμενος, Ἄνυτος δὲ ὑπὲρ τῶν δημιουργῶν καὶ [24a] τῶν πολιτικῶν, Λύκων δὲ ὑπὲρ τῶν ῥητόρων· ὥστε, ὅπερ ἀρχόμενος ἐγὼ ἔλεγον, θαυμάζοιμ᾽ ἂν εἰ οἷός τ᾽ εἴην ἐγὼ ὑμῶν ταύτην τὴν διαβολὴν ἐξελέσθαι ἐν οὕτως ὀλίγῳ χρόνῳ οὕτω πολλὴν γεγονυῖαν. ταῦτ᾽ ἔστιν ὑμῶν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τἀληθῆ, καὶ ὑμᾶς οὔτε μέγα οὔτε μικρὸν ἀποκρυψάμενος ἐγὼ λέγω οὐδ᾽ ὑποστειλάμενος. καίτοι οἶδα σχεδὸν ὅτι αὐτοῖς τούτοις ἀπεχθάνομαι, ὃ καὶ τεκμήριον ὅτι ἀληθῆ λέγω καὶ ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ διαβολὴ ἡ ἐμὴ καὶ τὰ αἴτια [24b] ταῦτά ἐστιν. καὶ ἐάντε νῦν ἐάντε αὖθις ζητήσητε ταῦτα, οὕτως εὑρήσετε. περὶ μὲν οὖν ὧν οἱ πρῶτοί μου κατήγοροι κατηγόρουν αὕτη ἔστω ἱκανὴ ἀπολογία πρὸς ὑμᾶς· πρὸς δὲ Μέλητον τὸν ἀγαθὸν καὶ φιλόπολιν, ὥς φησι, καὶ τοὺς ὑστέρους μετὰ ταῦτα πειράσομαι ἀπολογήσασθαι. αὖθις γὰρ δή, ὥσπερ ἑτέρων τούτων ὄντων κατηγόρων, λάβωμεν αὖ τὴν τούτων ἀντωμοσίαν. ἔχει δέ πως ὧδε· Σωκράτη φησὶν ἀδικεῖν τούς τε νέους διαφθείροντα καὶ θεοὺς οὓς ἡ πόλις [24c] νομίζει οὐ νομίζοντα, ἕτερα δὲ δαιμόνια καινά. τὸ μὲν δὴ ἔγκλημα τοιοῦτόν ἐστιν· τούτου δὲ τοῦ ἐγκλήματος ἓν ἕκαστον ἐξετάσωμεν.

φησὶ γὰρ δὴ τοὺς νέους ἀδικεῖν με διαφθείροντα. ἐγὼ δέ γε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀδικεῖν φημι Μέλητον, ὅτι σπουδῆ χαριεντίζεται, ῥᾳδίως εἰς ἀγῶνα καθιστὰς ἀνθρώπους, περὶ πραγμάτων προσποιούμενος σπουδάζειν καὶ κήδεσθαι ὧν οὐδὲν τούτῳ πώποτε ἐμέλησεν· ὡς δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, πειράσομαι καὶ ὑμῖν ἐπιδεῖξαι. καί μοι δεῦρο, ὦ Μέλητε, εἰπέ· ἄλλο τι ἢ [24d] περὶ πλείστου ποιῆ ὅπως ὡς βέλτιστοι οἱ νεώτεροι ἔσονται;

ἔγωγε.

ἴθι δή νυν εἰπὲ τούτοις, τίς αὐτοὺς βελτίους ποιεῖ; δῆλον γὰρ ὅτι οἶσθα, μέλον γέ σοι. τὸν μὲν γὰρ διαφθείροντα ἐξευρών, ὡς φῄς, ἐμέ, εἰσάγεις τουτοισὶ καὶ κατηγορεῖς· τὸν δὲ δὴ βελτίους ποιοῦντα ἴθι εἰπὲ καὶ μήνυσον αὐτοῖς τίς ἐστιν. —
ὁρᾶς, ὦ Μέλητε, ὅτι σιγᾶς καὶ οὐκ ἔχεις εἰπεῖν; καίτοι οὐκ αἰσχρόν σοι δοκεῖ εἶναι καὶ ἱκανὸν τεκμήριον οὗ δὴ ἐγὼ λέγω, ὅτι σοι οὐδὲν μεμέληκεν; ἀλλ᾽ εἰπέ, ὠγαθέ, τίς αὐτοὺς ἀμείνους ποιεῖ; οἱ νόμοι. [24e] ἀλλ᾽ οὐ τοῦτο ἐρωτῶ, ὦ βέλτιστε, ἀλλὰ τίς ἄνθρωπος, ὅστις πρῶτον καὶ αὐτὸ τοῦτο οἶδε, τοὺς νόμους; οὗτοι, ὦ Σώκρατες, οἱ δικασταί.

πῶς λέγεις, ὦ Μέλητε; οἵδε τοὺς νέους παιδεύειν οἷοί τέ εἰσι καὶ βελτίους ποιοῦσιν; μάλιστα. πότερον ἅπαντες, ἢ οἱ μὲν αὐτῶν, οἱ δ᾽ οὔ; ἅπαντες. εὖ γε νὴ τὴν Ἥραν λέγεις καὶ πολλὴν ἀφθονίαν τῶν ὠφελούντων. τί δὲ δή; οἱ δὲ ἀκροαταὶ βελτίους ποιοῦσιν [25a] ἢ οὔ; καὶ οὗτοι. τί δέ, οἱ βουλευταί; καὶ οἱ βουλευταί.

ἀλλ᾽ ἄρα, ὦ Μέλητε, μὴ οἱ ἐν τῆ ἐκκλησίᾳ, οἱ ἐκκλησιασταί, διαφθείρουσι τοὺς νεωτέρους; ἢ κἀκεῖνοι βελτίους ποιοῦσιν ἅπαντες;
κἀκεῖνοι. πάντες ἄρα, ὡς ἔοικεν, Ἀθηναῖοι καλοὺς κἀγαθοὺς ποιοῦσι πλὴν ἐμοῦ, ἐγὼ δὲ μόνος διαφθείρω. οὕτω λέγεις; πάνυ σφόδρα ταῦτα λέγω

English Translation  (published by Cornell University Press).

How you, men of Athens, have been affected by my accusers, I do [17a] not know1 . For my part, even I nearly forgot myself because of them, so persuasively did they speak. And yet they have said, so to speak, nothing true. I wondered most at one of the many falsehoods they told, when they said that you should beware that you are not deceived by me, since I am a clever speaker. They are not ashamed b that they will immediately be refuted by me in deed, as soon as it becomes apparent that I am not a clever speaker at all; this seemed to me to be most shameless of them—unless of course they call a clever speaker the one who speaks the truth.

For if this is what they are saying, then I too would agree that I am an orator—but not of their sort. So they, as I say, have said little or nothing true, while from me you will hear the whole truth—but by Zeus, men of Athens, not [17b] beautifully spoken speeches like theirs, adorned with phrases and c words; rather, what you hear will be spoken at random in the words that I happen upon—for I trust that the things I say are just—and let none of you expect otherwise. For surely it would not be becoming, men, for someone of my age to come before you fabricating speeches like a youth. And, men of Athens, I do very much beg and beseech this of you: if you hear me speaking in my defens with the same speeches I am accustomed to speak both in the marketplace at the money—tables, where many of you have heard me, and else— where, do not wonder or make a disturbance because of this. For d this is how it is: now is the first time I have come before a law court, at the age of seventy; hence I am simply foreign to the manner of speech here. So just as, if I really did happen to be a foreigner, you would surely sympathize with me if I spoke in the dialect and way in which I was raised, so also I do beg this of you now (and it is just, at 18a least as it seems to me): leave aside the manner of my speech—for perhaps it may be worse, but perhaps better—and instead consider this very thing and apply your mind to this: whether the things I say are just or not. For this is the virtue of a judge, while that of an orator is to speak the truth. So first, men of Athens, it is just for me to speak in defense against the first false charges against me and the first accusers, and next against the later charges and the later accusers. For many have b accused me to you, even long ago, talking now for many years and saying nothing true; and I fear them more than Anytus and those around him, although they too are dangerous. But the others are more dangerous, men.

They got hold of the many of you from childhood, and they accused me and persuaded you—although it is no more true than the present charge—that there is a certain Socrates, a wise man a thinker on the things aloft, who has [18b] investigated all things under the earth, and who makes the weaker  speech the stronger. Those, men of Athens, who have scattered c this report about, are my dangerous accusers. For their listeners hold that investigators of these things also do not believe in gods. Besides, there are many of these accusers, and they have been accusing for a long time now. Moreover, they spoke to you at the age when you were most trusting, when some of you were children and youths, and they accused me in a case that simply went by default, for no one spoke in my defense. And the most unreasonable thing of all is that it is not even possible to know and to say d their names, unless a certain one happens to be a comic poet.
Those who persuaded you by using envy and slander—and those who persuaded others, after being convinced themselves—all of these are most difficult to get at. For it is also not possible to have any of them come forward here and to refute him, but it is necessary for me simply to speak in my defense as though fighting with shadows and refuting with no one to answer. So you too must deem it to be as I say: that there have been two groups of accusers, the ones accusing me now, and the others long ago of whom I e speak: and you must also suppose that I should first speak in defense against the latter, for you heard them accusing me earlier and much more than these later ones here. Well, then, a defense speech must be made, men of Athens, and an attempt must be made in this short time to take away from you 19a this slander, which you acquired over a long time. Now I would wish that it may turn out like this, if it is in any way better both for you and for me, and that I may accomplish something by making a defense speech. But I suppose this is hard, and I am not at all unaware of what sort of thing it is. Nevertheless, let this proceed in whatever way is dear to the god, but the law must be obeyed and a defense speech must be made.

So let us take up from the beginning what the accusation is, from 19a which has arisen the slander against me—which, in fact, is what b Meletu1 trusted in when he brought this indictment against me. Well, then. What did the slanderers say to slander me?

Their sworn statement, just as though they were accusers, must be read: “Socrates does injustice and is meddlesome, by investigating the things under the earth and the heavenly things, and by making the weaker speech the stronger, and by teaching others these same c things.”

It is something like this. For you yourselves also used to see these things in the comedy of Aristophanes: a certain Socrates was carried around there, claiming that he was treading on air and spouting much other drivel about which I have no expertise, either much or little. And I do not say this to dishonor this sort of knowledge,14 if anyone is wise in such things (may I never be prosecuted with such great lawsuits by Meletus!);

but in fact I, men of Athens, have no share in these things. Again, I offer the many of you as witnesses, and I maintain that you should teach and tell each other, those of you who have ever heard me conversing and there are many such among you—tell each other, then, if any of you ever heard me conversing about such things, either much or little, and from this you will recognize that the same holds also for the other things that the many say about me. But in fact none of these things is so; and if you have heard from anyone that I attempt to educate human beings and make money from it, that is not true either. Though this too seems to me to be e noble,  if one should be able to educate human beings, like [19c] Gorgias of Leontini, and Prodicus of Ceos, and Hippias of Elis.17 For each of them, men, is able, going into each of the cities, to persuade the young—who can associate with whomever of their own citizens they wish to for free—they persuade these young men to leave off their associations with the latter, and to associate [20a ]with themselves instead, and to give them money and acknowledge gratitude besides. And as for that, there is another man here, from Paros, a wise man, who I perceived was in town; for I happened to meet a man who has paid more money to sophists than all the others, Callias, the son of Hipponicus.

So I questioned him (for he has two sons): “Callias,” I said, “If your two sons had been born colts or calves, we would have been able to get and hire an overseer for them who could make the two of them noble and good19 in their appropriate b virtue, and he would have been someone from among those skilled with horses or skilled in farming. But as it is, since they are two human beings, whom do you have in mind to get as an overseer  for the two of them?

Who is knowledgeable in such virtue, that of human being and citizen? For I suppose you have considered it, [20b] since you possess sons. Is there someone,” I said, “or not?” “Quite so,” he said. “Who,” I said, “and where is he from, and for how much does he teach?” “Evenus,” he said, “Socrates, from Paros: five minae.”And I regarded Evenus as blessed if he should truly have this art and teaches at such a modest rate. As for myself, I would be c pluming24 and priding myself on it if I had knowledge of these things. But I do not have knowledge of them, men of Athens. Perhaps, then, one of you might retort, “Well, Socrates, what is your affair? Where have these slanders against you come from? For surely if you were in fact practicing nothing more uncommon than others, such a report and account would not then have arisen, unless you were doing something different from the many.

So tell us what it is, so that we do not deal unadvisedly with you.” d In this, it seems to me, what the speaker says is just, and I will try to demonstrate to you what ever it is that has brought me this name and slander.

So listen. Now perhaps I will seem to some of you to be joking. Know well, however, that I will tell you the whole truth. For I, men of Athens, have gotten this name through nothing but a certain wisdom. Just what sort of wisdom is this? That which is perhaps human wisdom; for probably I really am wise in this. But those of whom I just spoke might perhaps be wise e in some wisdom greater than human, or else I cannot say what it is. For I, at least, do not have knowledge of it, but whoever asserts that I do lies and speaks in order to slander me. Now please, men of Athens, do not make a disturbance, not even if I seem to you to be boasting somewhat. For “not mine is the story” that I will tell; rather, I will refer it to a speaker trustworthy to you. Of my wisdom, if indeed it is wisdom of any kind, and [20e] what sort of thing it is, I will offer for you as witness the god in Delphi. Now you know Chaerephon, no doubt. He was my comrade from youth as well as a comrade of your multitude, and he 21a shared in your recent exile and returned with you. You do know what sort of man Chaerephon was, how vehement he was in whatever he would set out to do.  And in particular he once even went to Delphi and dared to consult the oracle about this—now as I say, do not make disturbances, men—and he asked whether there was anyone wiser than I. The Pythia replied that no one was wiser. And concerning these things his brother here will be a witness for you, since he himself has met his end. Now consider why I say these things: I am going to teach you b where the slander against me has come from. When I heard these things, I pondered them like this: “What ever is the god saying, and what riddle is he posing? For I am conscious that I am not at all wise, either much or little. So what ever is he saying when he claims that I am wisest? Surely he is not saying something false, at least; for that is not sanctioned for him.” And for a long time I was at a loss about what ever he was saying, but then very reluctantly I turned to something like the following investigation of it. I went to one of those reputed29 to be wise, on the ground that there, if anywhere, I would refute the divination and show the  oracle, “This man is wiser than I, but you declared that I was wisest.” So I considered him thoroughly—I need not speak of him by name, but he was one of the politicians—and when I considered him and conversed with him, men of Athens,

I was affected [21c ]something like this: it seemed to me that this man seemed to be wise, both to many other human beings and most of all to himself, but that he was not. And then I tried to show him that he supposed he was wise, but was not. So from this I became hateful both to d him and to many of those present. For my part, as I went away, I reasoned with regard to myself: “I am wiser than this human being. For probably neither of us knows 5 anything noble and good, but he supposes he knows something when he does not know, while I, just as I do not know, do not even suppose that I do. I am likely to be a little bit wiser than he in this very thing: that whatever I do not know, I do not even suppose I know.” From there I went to someone else, to one of those reputed to be wiser than he, and these things seemed to me to be the same. And e there I became hateful both to him and to many others. After this, then, I kept going to one after another, all the while perceiving with pain and fear that I was becoming hated. Nevertheless it seemed to be necessary to regard the matter of the god as most important. So I had to go, in considering what the oracle was saying, to all those reputed to know something. And by the 22a dog,32 men of Athens—for it is necessary to speak the truth before you —I swear I was affected something like this: those with the best reputations seemed to me nearly the most deficient, in my investigation in accordance with the god, while others with more paltry reputations seemed to be men more fit in regard to being prudent.33 . Indeed, I must display my wandering to you as a performing of certain labors34 so that the divination would turn out to be unrefuted. After the politicians I went to the poets, those of tragedies and dithyrambs, and the others, in order that there I would catch b myself in the act of being more ignorant than they. So I would take up those poems of theirs which it seemed to me they had worked on the most, and I would ask them thoroughly what they meant, so that I might also learn something from them at the same time. I am ashamed to tell you the truth, men; nevertheless, it must be [22b] said.

Almost everyone present, so to speak, would have spoken better than the poets did about the poetry that they themselves had made. So again, also concerning the poets, I soon recognized that they do not make what they make by wisdom, but by some sort of c nature and while inspired, like the diviners and those who deliver aracles.35 For they too say many noble things, but they know nothing of what they speak. It was apparent to me that the poets are also affected in the same sort of way. At the same time, I perceived that they supposed, on account of their poetry, that they were the wisest of human beings also in the other things, in which they were not. So I went away from there too supposing that I had turned out to be superior to them in the very same thing in which I was to the politicians. Finally, then, I went to the manual artisans. For I was conscious that I had knowledge of nothing, so to speak, but I knew that I d would discover that they, at least, had knowledge of many noble things. And I was not played false about this: they did have knowledge of things which I did not have knowledge of, and in this way they were wiser than I. But, men of Athens, the good craftsmen 6 also seemed to me to go wrong in the same way as the poets: because he performed his art nobly, each one deemed himself wisest also in the other things, the greatest things—and this discordant note of theirs seemed to hide that wisdom. So I asked myself e cm behalf of the oracle whether I would prefer to be as I am, being in no way wise in their wisdom or ignorant in their ignorance, or to have both things that they have. I answered myself and the oracle that it profits me to be just as I am. This is the examination, men of Athens, from which I have incurred many hatreds, the sort that are harshest and gravest, so that 23a many slanders have arisen from them, and I got this name of being “wise.” For those present on each occasion suppose that I myself am wise in the things concerning which I refute someone else, whereas it is probable, men, that really the god is wise, and that in this oracle he is saying that human wisdom is worth little or nothing. And he appears to say this of Socrates and to have made use of my name in order to make me a pattern, as if he would say, “That 23b one of you, 0 human beings, is wisest, who, like Socrates, has become cognizant that in truth he is worth nothing with respect to wisdom.” That is why even now I still go around seeking and investigating in accordance with the god any townsman or foreigner I suppose to be wise. And whenever someone does not seem so to me, I come to the god’s aid and show that he is not wise. And because of this occupation, I have had no leisure, either to do any of the things of the city worth speaking of or any of the things of my family. Instead, I am in ten—thousandfold poverty because of my c devotion to the god. In addition to these things, the young who follow me of their own accord—those who have the most leisure, the sons of the wealthiest—enjoy hearing human beings examined. And they themselves often imitate me, and in turn they attempt to examine others. And then, I suppose, they discover a great abundance of human beings who suppose they know something, but know little or nothing. Thereupon, those examined by them are angry at me, not at themselves, and they say that Socrates is someone most d disgusting and that he corrupts the young. And whenever someone asks them, “By doing what and teaching what?” they have nothing to say, but are ignorant. So in order not to seem to be at a loss, they say the things that are ready at hand against all who philosophize: “the things aloft and under the earth” and “not believing in gods” and “making the weaker speech the stronger.” For I do not suppose they would be willing to speak the truth, that it becomes quite clear that they pretend to know, but know nothing. So since they are, I suppose, ambitious and vehement and many, and since they speak about me in an organized and persuasive  way, they have filled up your ears, slandering me vehemently for a long time. From among these men, Meletus attacked me, and Anytus and  Lycon, Meletus being vexed on behalf of the poets, Anytus on behalf of the craftsmen and the politicians, and Lycon on behalf of [24a] the orators. Therefore, as I said when I began, it would be a wonder to me if I should be able in this short time to take away from you this slander which has become so great. This is the truth for you, men of Athens; I am hiding nothing from you either great or small in my speech, nor am I holding anything back.

And yet I know rather well that I incur hatred by these very things; which is also a proof that I speak the truth, and that this is the slander against me, and that these are its causes. Whether you investigate  these things now or later, you will discover that this is so. So about the things which the first accusers accused me of, let this be a sufficient defense speech before you.

But against Meletus, the “good and patriotic,” as he says, and the later accusers, I will try to speak next in my defense. Now again, just as though these were other accusers, let us take up their sworn statement. It is something like this: it asserts that Socrates does injustice by corrupting the young, and by not believing in the gods in whom the city believes, but in other daimonia that are novel. The charge is of this sort. But let us examine each one of the parts of this charge. Now he asserts that I do injustice by corrupting the young.
But I, men of Athens, assert that Meletus does injustice, in that he jests in a serious matter, easily bringing human beings to trial, pretending to be serious and concerned about things for which he never cared at all. That this is so, I will try to display to you as well. Now come here, Meletus, tell me: do you not regard it as most d important how the youth will be the best possible?

[MELETUS] I do.

[SOCRATES] Come  now, tell these men, who makes them better? For it is clear that you know, since you care, at least. For since you have discovered the one who corrupts them, as you say, namely me, you are bringing me before these men and accusing me. But the one who makes them better—come, tell them and reveal to them who it is. Do you see, Meletus, that you are silent and have nothing to [24d] say?
And yet does it not seem to be shameful to you, and a sufficient proof of just what I say, that you have never cared? But tell, my good man, who makes them better?

[MELETUS] The laws.

[SOCRATES] But I am not asking this, best of men, but rather what e human being is it who knows first of all this very thing, the laws?

[MELETUS1 These men, Socrates, the judges. [SOCRATES] What are you saying, Meletus? Are these men here 8 able to educate the young, and do they make them better?

[MELETUS] Very much so.

[SOCRATES] All of them, or some of them, and some not?

[MELETUS] All of them.

[SOCRATES] Well said, by Hera,  and you speak of a great abundance of benefiters. What then? Do the listeners here make them better or not?

[MELETUS] These too. [25a]

[SOCRATES] And what about the Councilmen?

[MELETUSJ The Councilmen too.

[SOCRATES] Well, Meletus, then surely those in the Assembly,  the Assemblymen, do not corrupt the youth? Or do all those too make them better?

[MELETUS] Those too

[SOCRATES] Then all the Athenians, as it appears, make them noble and good except me, and I alone corrupt them. Is this what you are saying?

[MELETUS] I do say this, most vehemently

Are you looking for Greek Lessons in Manchester or online with a professional teacher? Click here: Modern Greek Language courses to learn more about our Greek lessons. You can choose either face to face lessons – if you live in Manchester- or online courses

119 Comments. Leave new

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.