7 αρχές διδασκαλίας για την Ελληνομάθεια

Ποιες είναι οι γενικές αρχές που πρέπει να ακολουθήσω στη διδασκαλία μου;

Οι αρχές της επικοινωνιακής προσέγγισης και η επικράτηση της επικοινωνιακής γλωσσικής διδασκαλίας έχουν επηρεάσει τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών στο πλαίσιο των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας.

Για να προετοιμαστούν οι μαθητές για τη συμμετοχή τους σε μια τέτοιου είδους δοκιμασία, ο διδάσκων πρέπει να έχει υπόψη του ότι για να αναπτύξει την επικοινωνιακή ικανότητα των μαθητών στον προφορικό και στο γραπτό λόγο καλό είναι:      

να χρησιμοποιεί οποιδήποτε μέσο και οποιαδήποτε μέθοδο μπορεί να βοηθήσει τους διδασκόμενους να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για αποτελεσματική επικοινωνία,

να αρχίζει τις επικοινωνιακές δραστηριότητες από τα πρώτα στάδια της διδασκαλίας, να προωθεί την επικοινωνία, γραπτή ή προφορική, να καθοδηγεί, να οργανώνει και να συμβουλεύει τους μαθητές του,

να δημιουργεί κίνητρα για συμμετοχή των μαθητών στη διδακτική διαδικασία,

να δημιουργεί «πραγματικές» καταστάσεις μέσα στις οποίες καλούνται οι μαθητές να κατανοήσουν και να μεταδώσουν μηνύματα,

να παρακινεί και να εξασκεί τους μαθητές να κατανοούν το νόημα ενός κειμένου από τα συμφραζόμενα, ακόμη και όταν δε γνωρίζουν τη σημασία όλων των λέξεων,

να δίνει περισσότερο χρόνο στους μαθητές και λιγότερο στον εαυτό του,

να μη διορθώνει συνεχώς τα λάθη τους.

Are you looking for Greek Lessons/ courses in Manchester or online with a professional teacher? Click here: Greek lessons. to learn more about our Greek lessons. You can choose either face to face lessons – if you live in Manchester- or online courses

209 Comments. Leave new

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.