Ρήματα με δύο αντικείμενα (Ditransitive verbs)

One object in genitive – one in accusative

There is a class of verbs, which need two complements (direct and indirect object) to express the action. These verbs take the direct object in the accusative while the indirect object is expressed either with a prepositional phrase or in the genitive.

Έδωσα το βιβλίο στη Μαρία .Έδωσα της Μαρίας το βιβλίο

δίνω χαρίζω δωρίζω στέλνω χρωστώ
ρίχνω λέω εξηγώ ομολογώ ανακοινώνω

You can also read: Intransitive Verbs

Are you looking for Greek Lessons/ courses in Manchester or online with a professional teacher? Click here: Modern Greek Language courses to learn more about our Greek lessons. You can choose either face to face lessons – if you live in Manchester- or online courses

2 Comments. Leave new

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.