Μορφές οικογένειας – υλικό για writing

Μορφές οικογένειας (νέες και παλαιότερες)

Εκτεταμένη οικογένεια:

Είναι η οικογένεια που δεν περιορίζεται στους δύο συζύγους και τα τέκνα αλλά περιλαμβάνει και άλλα συγγενικά πρόσωπα. Το χαρακτηριστικό της εκτεταμένης οικογένειας είναι ότι συνυπάρχουν αρμονικά τρεις γενιές, που έχουν έντονη αλληλεπίδραση και κοινά συμφέροντα.  Η εκτεταμένη οικογένεια είναι η παλαιότερη μορφή οικογένειας την οποία συναντάμε και σήμερα ιδίως στην επαρχία.

Πυρηνική οικογένεια:

Είναι η οικογένεια με μικρό αριθμό μελών που περιλαμβάνει τους δύο συζύγους και τα τέκνα. Είναι παιδοκεντρικός ο χαρακτήρας αυτής της οικογένειας  με τα παιδιά να είναι σε πρώτη προτεραιότητα για τους δύο γονείς. Η σύγχρονη αυτή μορφή οικογένειας είναι και η πιο διαδεδομένη σήμερα. Οι δύο γονείς φέρουν την απόλυτη ευθύνη για την επιβίωση της οικογένειας, την ανατροφή και τη μόρφωση των παιδιών τους. Oι ρόλοι και οι ευθύνες είναι μοιρασμένοι ανάμεσα στο ζευγάρι, εργάζονται συνήθως και οι δύο σύζυγοι, τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις του σπιτιού και γενικά επικρατεί κλίμα συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη. Η καλή επικοινωνία, ο διάλογος και ο παιδαγωγική αντίληψη είναι τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της οικογένειας.

Μονογονεϊκή οικογένεια:

Η οικογένεια αποτελείται από έναν μόνο γονέα και τα τέκνα. Ο γονέας φέρει την απόλυτη ευθύνη για την ανατροφή των τέκνων και πολύ συχνά και για την οικονομική τους εξασφάλιση καθώς ο άλλος γονέας συχνά απουσιάζει όχι μόνο ως φυσική παρουσία αλλά απέχει και από την οικονομική ενίσχυση της οικογένειας.

Are you looking for Greek Lessons/ courses in Manchester or online with a professional teacher? Click here: Greek lessons. to learn more about our Greek lessons. You can choose either face to face lessons – if you live in Manchester- or online courses
198 Comments. Leave new

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.