Ποιες καινοτομίες θα πρέπει να γίνουν στα σχολεία για την σχολική αναδόμηση;

Πιστεύω ότι η εκπαίδευση θα πρέπει να είναι μαθητοκεντρική και διαδρατική. Αυτό σημαίνει ότι η εκπαίδευση δεν θα πρέπει να στηρίζεται στην απομνημόνευση γνώσεων αλλά στην όξυνση της κριτικής σκέψης των μαθητών. Επίσης τα εποπτικά μέσα, όπως διαδραστικοί πίνακες, τηλεκπαίδευση θεωρούνται αναγκαία στην παιδαγωγική διαδικασία.

Ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος του δασκάλου;

O δάσκαλος δεν θα πρέπει να είναι μεταδότης γνώσεων αλλά καθοδηγητής γνώσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές θα πάψουν να είναι παθητικοί δέκτες αλλά ενεργά μέλη στην μαθησιακή διαδικασία.Αυτή η μέθοδος θα οδηγήσει στην όξυνση της κριτικής σκέψης των μαθητών.

Ποια είναι η γνώμη σου για την τηλεκπαίδευση;

Η τηλεκπαίδευση έφερε επανάσταση στο χώρο της εκπαίδευσης. Μέχρι τώρα, η κλασσική μορφή εκπαίδευσης ήταν «δασκαλοκεντρική. Όμως, η τηλεκπαίδευση φέρνει το μαθητή στο κέντρο.Μέσω του διαδικτύου μπορεί να έχει πρόσβαση σε πλούσιο υλικό και ο μαθητής μπορεί να προσαρμόσει να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα που να καλύπτει τις ανάγκες του.

Περίγραψε το εκπαιδευτικό σύστημα της Αγγλίας

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Αγγλίας χαρακτηρίζεται ως διαδραστικό και βασίζεται στην δημιουργικότητα των μαθητών, στην συνεργασία και τον συναγωνισμό.

you can also read: GCSE exams 2019: reading no 2

Are you looking for Greek Lessons/ courses in Manchester or online with a professional teacher? Click here: Modern Greek Language courses to learn more about our Greek lessons. You can choose either face to face lessons – if you live in Manchester- or online courses